Prohlášení víry

Věříme, že Písmo svaté Starého a Nového zákona je vdechnuté
Bohem. Bible je doslovně inspirované, ve svém originále neomylné
a bezchybné Boží slovo, a proto je jediným měřítkem a konečnou
autoritou pro naši víru a náš život.

 

Ústředním tématem Písma je osoba Ježíše Krista, Pána a Spasitele.

Věříme, že Hospodin je jediným živým a pravým Bohem. Věříme v jednoho trojjediného Boha, existujícího ve třech osobách – Otec, Syn a Duch Svatý. Každá osoba Boží Trojice má plnou božskou podstatu, moc a věčnost. Bůh je svrchovaný ve stvoření, prozřetelnosti a ve spasení.

Věříme, že člověk byl stvořen k Božímu obrazu. Člověk svou neposlušností ztratil svou spravedlnost a společenství s Bohem. Věříme v naprostou zkaženost lidské přirozenosti jako důsledek pádu člověka do hříchu. Proto se všichni lidé rodí jako hříšní a potřebují obrození.

Věříme, že Pán Ježíš Kristus, Syn Boží, se stal pravým člověkem, aniž by přestal existovat jako pravý a věčný Bůh. Byl počat Duchem Svatým a narodil se z panny Marie. Ježíš Kristus vzal na sebe naše hříchy a podstoupil trest, který náležel nám. Kristus svou smrtí na kříži plně splatil náš dluh. Třetího dne vstal z mrtvých v těle a v něm též vystoupil na nebesa, kde usedl po pravici svého Otce, kde se přimlouvá za svůj lid.

Věříme, že spása není ze skutků. Spasení je Boží dar, který je lidem dán na základě milosti. Ospravedlnění hříšníka se děje jedině osobní vírou v Pána Ježíše Krista, jehož drahocenná krev byla prolita na kříži na odpuštění a smazání našich hříchů.

Věříme, že Duch svatý je osoba (není to energie), která usvědčuje svět z hříchu, spravedlnosti a soudu. Duch svatý nám dává porozumět Bibli, působí obrození, obrácení a posvěcení člověka, křtí všechny věřící v Kristovo tělo, přebývá v nich a zapečeťuje je pro den vykoupení.

Věříme v obecnou církev, která se skládá ze všech vyvolených, kteří kdy byli, jsou či budou shromážděni v jedno pod Krista, hlavu církve. Místní církev je viditelným projevem Kristovy obecné církve, kde se setkávají věřící, které Bůh vyvolal skrze evangelium. Jsou zrozeni z Ducha Svatého a jsou ospravedlněni vírou. Věříme v samostatnost a samosprávu místních církví, které nejsou závislé na žádné vnější autoritě či kontrole.

Věříme, že všichni, kdo jsou vykoupeni a jednou zachráněni Kristem, jsou ochraňováni Boží mocí a nemohou svou spásu ztratit, neboť jsou navždy zajištěni v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Věříme v druhý příchod Pána Ježíše Krista, který se vrátí viditelně a slavně. Bůh bude skrze něho soudit živé i mrtvé.

Věříme v tělesné vzkříšení mrtvých. Spasení lidé budou vzkříšeni k věčnému životu a blaženosti s Pánem Ježíšem Kristem. Bezbožní a nespasení lidé budou od Boha navždy odloučeni a odsouzeni k věčnému utrpení v pekle.

Věříme, že Pán Ježíš Kristus dal církvi dvě nařízení: křest a večeři Páně.

Ve křtu ponořením křtěnec vyznává společenství s Kristem v Jeho smrti a vzkříšení.

Křest je pouze obrazem spásy člověka, v žádném případě není prostředkem ke spáse.

Večeře Páně byla ustanovena Ježíšem Kristem jako připomínka jeho oběti a smrti na kříži.

Při večeři Páně není přinášena skutečná oběť ani nedochází k proměně chleba a vína.

Tyto dvě nařízení má církev zachovávat až do Kristova návratu.

Křest a památka večeře Páně jsou symbolické úkony a nemají vliv na spásu člověka.